Nie ste prihlásený. alebo zaregistujte.

Všeobecné obchodné podmienky

1. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Po vytvorení (odoslaní) objednávky zákazník dostane automatickú odpoveď, ktorá obsahuje informáciu o úspešnom prijatí, spôsob našej ďalšej komunikácie a presnú špecifikáciu objednaného tovaru vrátane cien a množstva. Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Predávajúci potvrdí objednávku do 2 pracovných dní. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a spôsob doručenia.

2. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho 

Zákazník má právo stornovať objednávku telefonicky (02- 63535172) alebo e-mailom na adrese ehop@tradag.sk v prípade, že tovar nebol ešte expedovaný zo skladu predávajúceho. Storno musí obsahovať číslo objednávky.

Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním (preukázané náklady, spojené s vybavovaním tejto objednávky).

Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru 'na objednávku', ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru prišlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

 

Storno objednávky zo strany predávajúceho 
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

- ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje

- ak nie je možné sa skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)

ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či podmienok z objednávky, tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru

- ak nebol vzájomne dohodnutý spôsob prepravy, ktorý charakter objednaného tovaru vyžaduje (sklenené rámy a ich formát)

V prípade, že táto situácia nastane, spoločnosť TRADAG bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode spoločnosti TRADAG a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť TRADAG sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

 

3. Dodacie podmienky

Spoločnosť TRADAG sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi do 10 pracovných dní od uhradenia objednávky. Úhradou sa rozumie moment pripísania úhrady na účet predávajúceho, na ktorý mala byť úhrada poukázaná.

Ak doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, predávajúci sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať kupujúceho a ak nedôjde k dohode o dodaní tovaru v náhradnej lehote, predávajúci sa zaväzuje do 15 dní vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi kuriérom na adresu, ktorú zákazník uvedie v objednávke ako miesto doručenia. Ak suma objednávky je nižšia ako 100 €, bude doprava tovaru realizovaná na náklady kupujúceho. Ak suma objednávky je najmenej 100 €, predávajúci dodá tovar kupujúcemu na svoje náklady (v rámci dodania v celej Slovenskej republike). Ak si však kupujúci opakovane zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo dôvodu, o ktorom predávajúceho vopred neinformoval, zaniká mu nárok na bezplatné doručenie tovaru.

Kupujúci si môže zvoliť odber objednaného tovaru zo skladu predávajúceho v Bratislave ( v tom prípade neplatí žiadne poplatky za doručenie).

Vlastnícke právo prechádza na kupujúceho momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny.4. Platobné podmienky

Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH. Spôsoby platby:

- platba na účet predávajúceho na základe zálohovej faktúry

- priamym vkladom na účet predávajúceho v banke (ČSOB)

- dobierkou. Ak bola zvolená forma úhrady dobierkou, objednávku bude potrebné zaplatiť doručovateľovi pri preberaní tovaru. Pri tomto spôsobe platby je účtovaný poplatok – dobieročné.

- priamym zaplatením hotovosťou v sídle predávajúceho. Momentálne nie je možná platba platobnou kartou.

 

5. Záruka

Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja. Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od jej písomného doručenia. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanický poškodený alebo bol zničený neodbornou manipuláciou kupujúceho.

K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť kópiu faktúry a doklad o zaplatení a dodaní tovaru alebo kópiu predajného dokladu (účtenky),

6. Neprebraté zásielky

Ak si kupujúci zvolil spôsob doručenia dobierkou a zásielku z ľubovoľných dôvodov neprevezme, je povinný uhradiť kupujúcemu vzniknutú škodu (poštovné a balné). V prípade, že kupujúci požiada o opätovné doručenie, bude mu zásielka znovu zaslaná a dobierková suma zaťažená dvojnásobným poštovným a balným. V prípade, že kupujúci už nemá záujem o objednaný tovar, postupuje sa podľa bodu "2. Storno objednávky zo strany kupujúceho". V opakovaných prípadoch neprevzatia tovaru zo strany kupujúceho si môže predávajúci nárokovať aj poplatok za oneskorenie platby za tovar.

7. Zákaznícky servis

Zákaznícke emaily prijaté na adrese tradag@tradag.sk spracuje náš zákaznícky team čo najskôr, najneskôr do 5 pracovných dní od ich prijatia.

8. Právo zákazníka na vrátenie tovaru

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne, e-mailom na adrese eshop@tradag.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade, že kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar predávajúcemu osobne v sídle spoločnosti alebo iným spôsobom vopred dohodnutým s predávajúcim, a to najneskôr do 7 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.

Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom. Ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, zákazník vráti tovar na svoje náklady. Ak tovar alebo obal javí známky poškodenia, alebo tovar nie je kompletný, predávajúci si vyhradzuje právo naúčtovať kupujúcemu náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu.

 

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu do 15 dní odo dňa jeho odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý uhradil, vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.

 

9. Reklamačné podmienky

 

Kupujúci si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou, alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s vodičom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený v Reklamačnom poriadku TRADAG, s.r.o.

V prípade, že reklamovaná vada bola spôsobená kupujúcim - poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, alebo vonkajšími vplyvmi (napr. živelnými udalosťami ap.); kupujúci je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie.